New instructors in the Netherlands

The Netherlands continues to educate new TiH instructors. This year TiH will be an official test at the FEIF Youth Cup, which requires a lot of training for the participating teams and countries. That’s why it’s so great that new instructors keep coming.

An updated list of all approved instructors (and judges) in the Netherlands are now available on the international pages. We congratulate and welcome them all!

Årsmöte i TiH 28/2

Medlemmarna i föreningen Tölt in Harmony kallas här till ordinarie årsmöte.

Tid: Onsdag 28 februari 2018 kl 20.00

Plats: Telefonmöte -Ring upp mötesnumret nedan och ange mötes-ID:t när du uppmanas att göra det: Mötesnummer:+46104564001, mötes-ID: 61245#

På förra årsmötet beslutades att fortsätta arbeta med integration med FEIF och att avveckla föreningen om FEIF vill ta över. Arbetet har fortsatt och vi väntar nu besked från FEIF. Styrelsen anser att TiH som förening enligt sina nuvarande stadgar inte kan drivas vidare utan föreslår att nuvarande styrelse (väljs om) och får i uppgift att avveckla föreningen om FEIF tar över alternativt kalla till extra stämma för stadgeändring om så inte sker.

Ärenden:
Öppnande
1. Godkännande av dagordning
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning- och resultaträkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Information om arbetet med integrationen med FEIF
11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. Förslag att sittande styrelsen väljs om och får i uppdrag att avveckla föreningen om FEIF tar över alternativt kalla till extra stämma för stadgeändring om så inte sker.
12. Fastställande av årsavgiften – förslag att ingen avgift tas ut för 2018
13. Val av föreningens ordförande (1 år)
14. Val av övriga styrelseledamöter
o Vice ordf (2 år – Kia Holmquist 1 år kvar)
o Sekreterare (1 år)
o Kassör (2 år – Karin Westerlund 1 år kvar)
o Ledamot (1 år)
o Ledamot (2 år)
o Ledamot (1 år)
15. Val av suppleanter
o Suppleant (2 år – Åsa William 1 år kvar)
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Tölt in Harmony!