Årsmöte i TiH 14 januari i Uppsala

Nedan finns kallelse till årsmöte i Tölt in Harmony lördagen den 14 januari kl 18 på Hotell & Vandrarhem Centralstation, Bangårdsgatan 13 A, Uppsala, Stora grupprummet.

Kom ihåg att betala in din medlemsavgift för 2017 om du vill rösta på årsmötet. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017, dvs 200 SEK för vuxna, 100 SEK för ungdomar till och med det år de fyller 18 år och 400 SEK för familjemedlemskap. Du kan betala antingen via Bankgiro: 465-7995 eller swish: 1233500618. För dig som bor i utlandet gäller följande:

IBAN-nummer:
SE79 9020 0000 0902 3383 6936
BIC/SWIFT-adresss: ELLFSESS

Valberedningens förslag till styrelse
Ordförande: Denni Hauksson 1 år (omval).
Kia Holmquist till vice ordförande 2 år (omval)
Karin Westerlund till kassör 2 år (omval)
Kicki Flank Elffors till sekreterare 1 år (omval)
Lena Lennartsson (1 år kvar)
Ia Lindholm till ledamot 1 år
Malin Schön till ledamot 1 år
SIFs nationella skolrepresentant (adjungerande): Ulrika Backan
Åsa William till suppleant 2 år (omval)

Kallelse: Medlemmarna i föreningen Tölt in Harmony kallas här till ordinarie årsmöte.
Tid: Lördagen den 14 jan 2017 kl 18.00
Plats: Hotell & Vandrarhem Centralstation, Bangårdsgatan 13 A, Uppsala, Stora grupprummet

Ärenden:
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning- och resultaträkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
12. Fastställande av årsavgiften
13. Val av föreningens ordförande (1 år)
14. Val av övriga styrelseledamöter
o Vice ordf (2 år)
o Sekreterare (1 år)
o Kassör (2 år)
o Ledamot (1 år)
o Ledamot (2 år)
o Ledamot (1 år)
15. Val av suppleanter
o Suppleant (2 år)
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Kontakter med FEIF
o Beslut om fortsatt arbete med integrationen med FEIF
o Beslut om avvecklande av föreningen om övertagande av FEIF
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Tölt in Harmony!

Till kallelsen som mejlats ut till de medlemmar som TiH har meljadressen till bifogades ett följebrev. Är du medlem i TiH och inte fått det brevet och vill ha det: mejla då till info@iaodenni.nu så skickar vi det.

God Fortsättning & Gott Nytt År önskar styrelsen i Tölt in Harmony